رویدادها - آرشیو

اولین آزمایشگاه تحقیقاتی در حوزه نانو در دانشگاه تفرش راه‌اندازی شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تفرش، مهندس نفیسه آقابابائی دانشگاه تصریح کرد: آزمایشگاه تحقیقاتی نانوسیال با هدف بررسی رفتار نانوسیالات حین جوشش بستر مناسبی جهت تحقیقات بروز درزمینه نانو است که با حمایت مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه تفرش، همت رئیس آزمایشگاه مرکزی و پیگیری عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک تجهیز و راه‌اندازی شد. دکتر زهرا بنی عامریان گفت : در آزمایشگاه نانوسیال دانشگاه تفرش با داشتن ستاپ نوآورانه که توسط اینجانب طراحی‌شده است، قابلیت اندازه‌گیری و بررسی رفتار جوششی نانوسیالات تا فشار ۸.۵ بار فراهم‌شده است که می‌تواند این آزمایشگاه را در سطح کشور به‌عنوان شاخص مطرح کند.

ادامه مطلب