مدیریت سابق

تعداد بازدید:۳۷۰

  

       دکتر پروانه نظرزاده

           استادیار

            دانشکده: فیزیک 
           nazarzadeh@tafreshu.ac.ir
          94-95
 

 

 

                                                                                     مهندس نفیسه آقابابائی

                                                                                                مربی

                                                                                     دانشکده: مهندسی شیمی

aghababaei@tafreshu.ac.ir  

36227-125 - 086

570- 36241- 086

  95 تا 98

 

آخرین ویرایش۲۵ بهمن ۱۳۹۸