تعرفه خدمات ک

تعداد بازدید:۳۲۹
خدمات آزمایشگاه  واحد تعرفه بدون احتساب تخفیف (ریال) آزمایشگاه سقف 
کانال آزمایشگاهی با قوس ۹۰ نمونه 1,000,000 آب  
کانال مستقیم  روز 1,000,000 آب  
کشش 15 تن نمونه 500,000 کامپوزیت 10
کدورت سنجی نمونه 160,000 محیط زیست  
کلاهک گذاری(کپینگ)نمونه های استوانه ای بتن  نمونه  300,000 تکنولوژی بتن  
کنترل صنعتی (مجموعه آزمایشگاهی ) ساعت 2,000,000 کنترل صنعتی  
کوره تیوپی 1000 درجه تحت اتمسفر اکسیژن آرگون نیتروژن ساعت 1,100,000 کاتالیست  
کوره تیوپی 1000 درجه به پایین ساعت 850,000 کاتالیست  
کوره تیوپی 1000 درجه به بالا ساعت 900,000 کاتالیست  
کوره تیوپی (خدمات متفاوت) نمونه توافقی  کاتالیست  
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸