تعرفه خدمات کشش یونیورسال ۶۰ تن

تعداد بازدید:۳۰۹
خدمات آزمایشگاه  واحد تعرفه بدون احتساب تخفیف (ریال) آزمایشگاه سقف 
بریدن دو سر میلگرد جهت آزمایش نمونه 140,000 مقاومت مصالح تحقیقاتی  
بریدن یک سر میلگرد جهت آزمایش نمونه 70,000 مقاومت مصالح تحقیقاتی  
تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد طولی میلگرد توسط اکستنسومتر از قطر 32 تا 40 میلی متر با رسم منحنی نمونه 1,800,000 مقاومت مصالح تحقیقاتی  
تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد طولی میلگرد توسط اکستنسومتر از قطر 20 تا 32 میلی متر با رسم منحنی نمونه 1,500,000 مقاومت مصالح تحقیقاتی  
تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد طولی میلگرد توسط اکستنسومتر از قطر 8 تا 20 میلی متر با رسم منحنی نمونه 1,200,000 مقاومت مصالح تحقیقاتی  
تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد طولی میلگرد از قطر 8 تا 20 میلی متر با رسم منحنی نمونه 900,000 مقاومت مصالح تحقیقاتی  
تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد طولی میلگرد از قطر 20 تا 32 میلی متر با رسم منحنی نمونه 1,200,000 مقاومت مصالح تحقیقاتی  
تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد طولی میلگرد از قطر 32 تا 40 میلی متر با رسم منحنی نمونه 1,500,000 مقاومت مصالح تحقیقاتی  
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸