تعرفه خدمات س - ف

تعداد بازدید:۳۲۹
خدمات آزمایشگاه  واحد تعرفه بدون احتساب تخفیف (ریال) آزمایشگاه سقف 
سانتریفیوژ 3600 دور هر run 200,000 کاتالیست  
سانتریفیوژ هر run 200,000 جداسازی  
سوکسله تمام اتوماتیک هر run 600,000 جداسازی  
سنگ زنی ساعت 600,000 ماشین ابزار  
شیکر روتاتور سرولوژی نمونه 100,000 کاتالیست  
ضربه نمونه 400,000 کامپوزیت  
فیلتراسیون ساعت 150,000 جداسازی  
فرزکاری ساعت 400,000 ماشین ابزار  
فریزر 40- درجه سانتی گراد هفته  300,000 کاتالیست  
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸