تعرفه خدمات ت

تعداد بازدید:۳۵۱
خدمات آزمایشگاه  واحد تعرفه بدون احتساب تخفیف (ریال) آزمایشگاه سقف 
 تست کمپرسور هوا ساعت 300,000 ترمودینامیک  
تست فشار 15 تن نمونه 500,000 کامپوزیت 10
تعیین حدودمقاومت فشاری بتن سخت شده با استفاده از چکش اشمیت(میانگین ده نقطه در محل) هر تست 200,000 تکنولوژی بتن  
تعیین درصد هوای مخلوط بتن تازه با روش فشار هوا(درمحل) نمونه 800,000 تکنولوژی بتن  
تعیین روانی بتن(اسلامپ) نمونه 120,000 تکنولوژی بتن  
تعیین زمان گیرش سیمان به روش ویکات نمونه 900,000 تکنولوژی بتن  
تعیین ضریب پواسون بتن در آزمایش فشاری. نمونه 300,000 تکنولوژی بتن  
تعیین غلظت نرمال سیمان با ویکات نمونه 950,000 تکنولوژی بتن  
تعیین مدول الاستیسیته و ضریب پواسون بتن Elastisity of Concrete Apparatus نمونه 1,300,000 تکنولوژی بتن  
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸