تعرفه خدمات پ - ت

تعداد بازدید:۳۴۹
خدمات آزمایشگاه  واحد تعرفه بدون احتساب تخفیف (ریال) آزمایشگاه سقف 
پمپ سرنگی نمونه 250,000 کاتالیست 10
پمپ خلاء ساعت 130,000 جداسازی  
ترازو چهار رقم نمونه 100,000 شیمی عمومی  
ترازو چهار رقم نمونه 100,000 محیط زیست  
ترانسفورماتور سه فاز 20 کیلو ولت آمپر 380 به 220 ولت تحقیقاتی  ساعت 700,000 ماشین های الکتریکی  
تزریق رسوب دانه ای نمونه 1,000,000 آب  
تست خزش ساعت 3,000,000 کامپوزیت  
تست رهایش ساعت 3,000,000 کامپوزیت  
تست سیکلی ساعت 3,000,000 کامپوزیت  
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸