تعرفه خدمات

تعداد بازدید:۳۰۶
خدمات آزمایشگاه  واحد تعرفه بدون احتساب تخفیف (ریال) آزمایشگاه سقف 
COD متر نمونه 750,000 جداسازی  
COD متر نمونه 750,000 محیط زیست  
EC هدایت الکتریکی ساعت 60,000 محیط زیست  
HPLC آماده سازی اولیه نمونه نمونه 300,000 جداسازی 2
HPLC با شرایط کروماتوگرافی نا مشخص نمونه 3,000,000 جداسازی 2
 با شرایط  مشخص (با استفاده از حلال های رایج: آب ، متانول، استونیتریل)HPLC نمونه 1,500,000 جداسازی 2
HPLC ناخالصی دارویی نمونه 3,500,000 جداسازی 2
یون کروماتوگرافی ION Chromatography نمونه 1,500,000 محیط زیست 2
یون کروماتوگرافی (IC) آماده سازی اولیه نمونه نمونه 300,000 محیط زیست 2
DO متر نمونه 170,000 محیط زیست  
GPS حرفه ای روز 5,000,000 نقشه برداری  
         
آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۸