مدیریت و کارکنان

تعداد بازدید:۲۴۵۵

                                                                                            

دکتر محمد حامد حکمت: رئیس آزمایشگاه مرکزی

دکتری مهندسی مکانیک

Email: hekmat@tafreshu.ac.ir

Homepage: faculty.tafreshu.ac.ir/hekmat/fa

Tel: 086 - 36241601

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۴۰۰