تعرفه خدمات ه

تعداد بازدید:۵۱۸
خدمات آزمایشگاه  واحد تعرفه بدون احتساب تخفیف (ریال) آزمایشگاه سقف 
هات پلیت ساعت 40,000 شیمی عمومی  
هات پلیت ساعت 40,000 کاتالیست  
هات پلیت ساعت 40,000 جداسازی  
هات پلیت ساعت 40,000 محیط زیست  
همزن مغناطیسی ساعت 30,000 جداسازی  
همزن مغناطیسی ساعت 30,000 شیمی عمومی  
هموژنایزر پروب دار التراسونیک ساعت 600,000 جداسازی 10
هود ساعت 100,000 شیمی عمومی  
هیدرومتری نمونه 500,000 آب  
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸