تعرفه خدمات الف - ب

تعداد بازدید:۵۹۳
خدمات آزمایشگاه  واحد تعرفه بدون احتساب تخفیف (ریال) آزمایشگاه سقف 
اسیلوسکوپ50مگاهرتز-- GOS-652G ساعت 300,000 مدارهای مخابراتی  
الکتروریسی  نمونه  ابعاد 10*20 نمونه 1,400,000 الکتروریسی  2
اندازه گیری pH نمونه 60,000 محیط زیست  
اندازه گیری pH نمونه 60,000 جداسازی  
 اندازه گیری توان Power analyzer ساعت 300,000 ماشین های الکتریکی  
اندازه گیری کمیت های ابعادی اعم از طول، شعاع و زاویه در قطعات جامد با starrett نمونه 150,000 اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت  
اندازه گیری فشار و دمای اشباع نانو سیال بالای فشار 4 بار هر Run 800,000 نانو سیال  
اندازه گیری فشار و دمای اشباع نانو سیال تا فشار 4 بار هر Run 200,000 نانو سیال  
برداشت رسوب سه بعدی با دقت 5 الی 8 میلیمتر  روز 1,200,000 آب  
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۸