تعرفه خدمات الف

تعداد بازدید:۴۲۹
خدمات آزمایشگاه  واحد تعرفه بدون احتساب تخفیف (ریال) آزمایشگاه سقف 
آب دوبار تقطیر لیتر 65,000 شیمی عمومی  
آب مقطر لیتر 50,000 شیمی عمومی  
آب دیونیزه لیتر 25,000 مکانیک سیالات  
آب دیونیزه لیتر 30,000 کنترل فرایند  
آماده‌سازی و برش نمونه جهت آزمون جهت کامپوزیت نمونه 250,000 کامپوزیت  
آنالیز BOD نمونه 900,000 محیط زیست  
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۸